تبلیغات
ツ just happy - حســـــــــــــــــود!!
دمش گرم باران را میگویم به شانه ام زدو گفت:خسته شدی امروز تواستراحت کن من به جایت میبارم!!

حســـــــــــــــــود!!

جمعه 20 شهریور 1394 08:01 ب.ظ

نویسنده : رها جون
ﻣَﻦ ﺣَﺴــــــــــﻮﺩﻡ ...

ﮐَﺴــــﯽ ﮐــــﻪ ﻣﺎﻝِ ﻣَﻨــــﻪ ...

ﯾَﻌـــــــــــــــــﻨﯽ ﻣــــــــﺎﻝِ ﻣَﻨــــﻪ !

ﻣﺎﻝِ ﺧﻮﺩ ِ ﺧﻮﺩﻡ !

ﯾَﻌـــــــــــــــــﻨﯽ ...

ﻫﯿــــﭻ ﺍَﺣَﺪﯼ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻧﮕﺎﺵ ﮐﻨﻪ !

ﭼـــــــــــــﻮﻥ ....

ﭼﺸﺎﺵ ﻭ ﺍَﺯ ﮐﺎﺳﻪ ﺩﺭﻣﯿــــــــﺎﺭﻡ !

  ﻫﯿﭻ ﺍَﺣَﺪﯼ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺑﺎﺵ ﺣﺮﻓــــ ﺑﺰﻧﻪ !

ﭼـــــــــــــﻮﻥ ...

ﺧﺮﺧﺮﺷــﻮ ﻣﯿﺠﻮﺋﻢ !

ﻫﯿﭻ ﺍَﺣَﺪﯼ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺑﺶ ﺩَﺱ ﺑﺰﻧﻪ ! ...

ﭼـــﻮﻥ ...

ﺟﻔﺖ ﺩﺳﺘﺎﺷﻮﻭﻭﻭ ﻗﻠﻢ ﻣﯿﮑﻨﻢ !

ﯾَﻌـــــﻨﯽ ...

ﻫﯿﭻ ﺍَﺣَﺪﯼ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺣَﺘـــــﯼ

 ﺑﺶ ﺍِﺷﺎﺭﻩ کنه... ﻣَﻦ ﺣَﺴــﻮﺩﻡ ...

ﮐَﺴــــﯽ ﮐــــﻪ ﻣﺎﻝِ ﻣَﻨــــﻪ ...

ﻫﻤﻪ ﭼﯿــــﺰِﺵ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩِ ﺧﻮﺩﻣـــــﻪ !

ﻗﻠﺒِﺶ ...

ﻣﻐﺰِﺵ ...

ﺭﻭﺣـــــِﺶ ...

ﺣﺮﻓﺎﺵ ....

ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﺵ ...

ﺻﺪﺍﺵ ...

ﺩﺳﺘﺎﺵ ...

ﺣﺘﯽ ﻧﻔﺴﺎﺵ ...!

ﻣَﻦ ﺣَﺴـﻮﺩﻡ ... ﮐَﺴــــﯽ ﮐــــﻪ ﻣﺎﻝِ ﻣَﻨــــﻪ ...

ﺣﺘــــﯽ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺶ ﻭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍَﺣَﺪﯼ ﻧﻤﯿﺪﻡ !

ﺁﺭﻩ ﻣَﻦ ﺣَﺴــــﻮﺩﻡ ...

ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻡ ﻣﯿﮑﻨــــــــﻢ ﮐﻪ ﺣَﺴـﻮﺩﻡ آره...همینه که هست...دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 20 شهریور 1394 08:03 ب.ظقالب های بروبکس