تبلیغات
ツ just happy - loveeeee
دمش گرم باران را میگویم به شانه ام زدو گفت:خسته شدی امروز تواستراحت کن من به جایت میبارم!!


مسیر عقربه ها را دوباره میگردم به دنبال ثانیه ای به صفایه دیدنت.!!!!!!!!دربازی دل نگاه من مست توبود هربرگ دلم شکسته پابست تو بود من شاه دلم را به زمین انداختم اما چه کنم که تک دل دسته تو بود.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    

 

کنارم نیستی اما به حجم تمام سکوتی که درقلبم جاگذاشته ای به یادت هستم نمیدانم کجایی؟ولی جای خوبی ازاین قصه ایستاده ای که هیچگاه ازحواس لحظه هایم پرت نمیشوی تاهمیشه درخاطرم هستی .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


هرچند تنهایی رادوست ندارم اما دوست دارم درقلب تو تنهای تنهاباشم.!!!!!!!!!
 


قالب های بروبکس