تبلیغات
ツ just happy - کوچه های سکوت
دمش گرم باران را میگویم به شانه ام زدو گفت:خسته شدی امروز تواستراحت کن من به جایت میبارم!!

دردرون کوچه های دلم راه میروم هرکدام را ورق میزنم فقط تورامیجویم ازتوتمنا دارم باچشمانی طبلکارانه خسته و رنجور خواسته و طلبم را ازتو میخاهم سلام میکنم

درهربرگی از سلامم باجواب های رئوف تو شرمنده میگردم غیراز تو هیچ چیزو هیچ کس رانمیبینم

جویای چیزی هستم که خود را به تو نزدیک کنم  دستانم رادرازکنم دراندک زمانی خواسته ام رادریابم ازهرنگرانی به دورباشم به ارزوهایم رسیده باشم  چیزی که برای تو کاری ندارد بایک چشم برهم گذاشتن اخرتم را دریابم

ودردنیا عزتم راشرفم را دینم را هدیه ای برای اخرت کنم  و بدون هیچ واهمه ای ازصراط بگذرم.!!!!!!!!قالب های بروبکس